Oddział Psychiatryczny III jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym w którym leczeni są pacjenci ( kobiety i mężczyźni powyżej 17-tego roku życia) z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby upośledzone umysłowo. Leczenie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.Oddział nie prowadzi leczenia detoksykacyjnego. Jednostka mieści się w Straszęcinie (gmina Żyraków). Posiada 22 łóżka. Leczenie w oddziale polega na stosowaniu farmakoterapii, uzupełnionej psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. Pacjenci podczas hospitalizacji korzystają z zajęć gimnastycznych oraz spacerów. Przepustki udzielane są za zgodą Kierownika oddziału.

INFORMACJE LEKARSKIE TELEFONICZNE

o stanie zdrowia  pacjenta udzielane są osobom wyłącznie upoważnionym przez pacjenta w pisemnym oświadczeniu w każdy wtorek i czwartek od godziny 12.00 do 14.00 pod numerem telefonu 14 68013 635

ODWIEDZINY:
Poniedziałek - Piątek w godzinach 15.00-17:30
Sobota - Niedziela w godzinach 14.00-18.00

Telefony:
    • Gabinet Ordynatora- 14 6803636
    • Gabinet Lekarski- 14 6803635
    • Gabinet Psychologa – 14 6803 639
    • Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej- 14 6803 640
    • Dyżurka Pielęgniarek- 14 6803 638
    • Sekretariat/ fax - 14 6803 634
    • Telefon do pacjentów – 14 6803 637
      
W oddziale pracują:

 • Kierownik lek. Agnieszka Żaba-Susz- specjalista psychiatra

Jedną z pierwszych osób, z którą spotka się pacjent doświadczający kryzysu psychicznego jest lekarz psychiatra. Lekarz ten już na Izbie Przyjęć oceni stan psychiczny pacjenta, a następnie doradzi, czy w przezwyciężeniu kryzysu niezbędna będzie pomoc, jaką oferuje oddział psychiatryczny. Na oddziale natomiast bada przyjętych pacjentów i ustala właściwe metody diagnostyczne oraz formy terapii. Lekarz psychiatra w swojej pracy skupia się głownie na farmakoterapii – czyli takim dobraniu leków, które pozwoli na ustapienie objawów chorobowych i optymalne funkcjonowanie pacjenta w środowisku. Ponadto wykonuje zabiegi lekarskie oraz pełni nadzór nad zabiegami wykonywanymi przez pozostały personel, prowadzi historię choroby pacjenta oraz inną dokumentację lekarską. Gdy to konieczne, podejmuje także decyzje dotyczące zastosowania wobec pacjentów przymusu bezpośredniego, kontroluje jego przebieg oraz decyduje o zwolnieniu z takiego zabezpieczenia.

Pozostały personel lekarski:

 • lek. rezydent Michał Król - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. rezydent Kacper Florek - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. rezydent Klaudia Buś - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. rezydent Wojciech Serafin - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. rezydent Adam Hocheker - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psychologowie:

 • Psycholog/Psychoterapeuta mgr Ewelina Kupiec
 • Psycholog mgr Monika Łapanowska
 • Psycholog mgr Wioletta Ziobro

W szpitalu psychiatrycznym istotną rolę pełnią psychologowie, którzy najczęściej na zlecenie lekarza psychiatry pomagają w postawieniu prawidłowej diagnozy, niezbędnej do wdrożenia dalszego planu terapii. Do postawienia diagnozy psycholog wykorzystuje m.in. metody diagnozy psychologicznej np. testy osobowości oraz narzędzia do oceny funkcjonowania poznawczego, w tym oceny intelektualnej. Psycholog w oddziale psychiatrycznym uczestniczy również w rozmowach z pacjentami oraz prowadzi działania terapeutyczne w formie indywidualnej i grupowej, w tym psychoedukacyjne oraz mające charakter interwencji.

Personel pielęgniarski i personel pomocniczy/opiekunowie, sanitariusze:

- Pielęgniarka oddziałowa mgr Dorota Stanek-Bałycz - pielęgniarka koordynująca ds zakażeń szpitalnych

Pielęgniarka oddziałowa jest osobą, która zarządza pracą personelu podległego, ustala sposób realizacji kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej, ocenia pracę podległego personelu, dba o zaopatrzenie oddziału w leki, środki opatrunkowe i inne środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału. Nadzoruje także stan sanitarno-epidemiologiczny, współpracuje z lekarzem i dietetykiem w sprawie żywienia pacjentów. Wykonująca ten zawód osoba udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na świadczeniach pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

- Personel pielęgiarski oddziału psychiatrycznego, poza podstawowymi czynnościami z zakresu pielęgnacji, biorze aktywny udział w leczeniu pacjenta. Najwięcej informacji i spostrzeżeń o wypowiedziach chorego,sposobie zachowania, reagowania w różnych sytuacjach dostarcza lekarzowi właśnie pielęgniarka. Pojawiające się problemy w opiece nad tymi chorymi wynikają nie tylko ze specyfiki danego schorzenia, ale z uwarunkowań i ograniczeń, które dotyczą pacjentów oddziału psychiatrycznego. W oddziale psychiatrycznym III pracuje odpowiednio wykształcona grupa pielegniarek, w większości ze specjalizacją psychiatryczną, opiekun medyczny oraz pomocni sanitariusze.

Instruktorzy terapii zajęciowej:

 • mgr Anna Panek
 • Katarzyna Kucharska

Dobrze prowadzona, tętniąca życiem pracownia terapii zajęciowej działająca w ramach szpitalnego oddziału psychiatrycznego jest nieocenionym wsparciem dla pacjentów. To miejsce, gdzie każdy pacjent znajdzie odpowiednie dla siebie zajęcie. Terapeuci zajęciowi realizują program, którego nadrzędnym celem jest ocena sposobu nabywania wszelkiego rodzaju umiejętności, jak i analiza ich przydatności, funkcjonowaniu pacjenta w życiu osobistym, zawodowym, społecznym oraz jak zdobyta umiejętność pozwala na polepszenie stanu zdrowia. Naszym celem jest promowanie talentów osób chorujących, organizowaniem wystaw prac pacjentów oraz imprez o charakterze integracyjnym.W toku terapii zajęciowej osoby wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności mające podtrzymać ich aktywność, odwracać uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność i przygotować ich do samodzielnego życia.

SPOTKANIE SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ

W każdą środę w Oddziale Psychiatrycznym III Centrum Zdrowia Psychicznego w Straszęcinie odbywa się zebranie społeczności terapeutycznej, na którym na każdy nadchodzący tydzień zostaje wybrany samorząd: przewodniczący, zastępca oraz członek samorzadu. Do zadań przewodniczącego należy przedstawienie sprawozdania z działalności samorządu w ubiegłym tygodniu. Następnie pacjenci oceniają pracę samorządu i wybierają poprzez głosowanie nowy samorząd na kolejny tydzień. Kolejno po tym wybierani są dyżurni na stołówkę, świetlicę jak też grupowi sal. W ostatniej części spotkania odbywa się pożegnanie pacjentów opuszczających szpital w najbliższym czasie, każda z osób ma za zadanie opowiedzieć o swoim pobycie w szpitalu oraz planach na przyszłość. Spotkanie kończy się poruszeniem kwestii problemów dotyczących wszystkich pacjentów, zgłoszeniem wolnych wniosków.

Rodzaje zajęć terapeutycznych na Oddziale Psychiatrycznym

 1. Ergoterapia – obejmująca różnego rodzaju prace ręczne ( hafciarstwo, tkactwo,krawiectwo)

 2. Silwoterapia – terapia poprzez kontakt z naturą ( wyjścia pacjentów na teren szpitala).

 3. Arteterapia – terapia poprzez sztukę ( malarstwo, zdobnictwo, rysunek, interakcja barw).

 4. Choreoterapia – terapia poprzez taniec ( gry i zabawy).

 5. Muzykoterapia bierna – słuchanie muzyki.

 6. Terapia ruchem – terapia poprzez gimnastykę.

 7. Terapia manualna – terapia poprzez drobne prace ( rysowanie, wycinanie, kolorowanie)

 8. Biblioterapia – terapia poprzez czytanie.

 9. Filmoterapia – terapia poprzez oglądanie filmu.

 10. Zajęcia relaksacyjne – łagodzenie skutków stresu poprzez odprężenie i rozładowanie napięcia psychofizycznego, wyciszenie, rozluźnienie.

 11. Trening autogenny Schultza

 12. Trening ekonomiczny

 13. Trening integracji sensorycznej.

 14. Ludoterapia

 15. Kolaż

 

Oddział Psychiatryczny III leczy:

F 05.  Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.

F 06   Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

F 07  Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

F 10.4 Zespół abstynencyjny alkoholowy z majaczeniem.

F10.5 Zaburzenia psychotyczne u osób uzależnionych od alkoholu.

F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne.

F13.2 Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspakajających i nasennych.

F 20 Schizofrenia.

F 21 Zaburzenia schizotypowe.

F 22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe.

F 23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.

F 24 indukowane zaburzenia urojeniowe.

F 25 Zaburzenia schizoafektywne.

F 28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne.

F 29 Nie określona psychoza nieorganiczna.

F 30 Epizod maniakalny.

F 31 Zaburzenia afektywne.

F 32 Epizod depresyjny

F 33 Zaburzenia depresyjne nawracające.

F 34 Uporczywe zaburzenia nastroju.

F 38 Inne zaburzenia nastroju.

F 39 Zaburzenia nastroju nieokreślone.

F 40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

F 41 Inne zaburzenia lekowe.

F 42 Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw).

F 43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

F 44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne).

F 45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

F 48 Inne zaburzenia nerwicowe.

F 60 Diagnostyka zaburzeń osobowości.

F 70 Upośledzenie umysłowe.

Oddziały Psychiatryczne nie zajmują się detoksykacją pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nie prowadzą leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.

 WAŻNE INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH!


● W Oddziale Psychiatrycznym III obowiązuje zakaz dostarczania chorym (leków, napojów alkoholowych, dużej ilości produktów żywnościowych łatwo ulegających zepsuciu, przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu chorych jak: żyletki, noże, nożyczki, widelce, paski, różnego rodzaju kabli itp.)

● Przybory do golenia, ładowarki do telefonów komórkowych, żywność w szklanych pojemnikach lub metalowych puszkach należy zadeponować w dyżurce pielęgniarskiej.

● Rzeczy wartościowe, dokumenty, biżuterię, pieniądze należy zdeponować w dyżurce pielęgniarskiej.

● Za rzeczy pozostawione przy pacjencie personel Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.

● W Oddziale obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez osoby odwiedzające.


Personel Oddziału Psychiatrycznego III uprzejmie prosi aby rodziny pacjentów wyposażały swoich bliskich w niezbędne środki do higieny osobistej takie jak :

● ręcznik

● mydło

● grzebień

● szczoteczkę i pastę do zębów

● pantofle

● piżamę

● kubek plastikowy

● bieliznę

● ubrania na zmianę


W ODDZIALE OBOWIĄZUJE ZAKAZ


fotografowania, nagrywania przez pacjentów i ich rodziny oraz przez osoby odwiedzające.