Joomla Monster Education Template

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy zapewni Ci tłumacza języka migowego do komfortowego kontaktu.  Aby skutecznie skontaktować się z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dębicy osoby nie słyszące lub słabo słyszące mogą:
Złożyć lub wysłać na adres:
1. Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica
2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3. fax: 14 670 28 49
pobierz - Wniosek o zapewnienie tłumacza migowego o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się:
PJM ( polski język migowy),
SJM (system językowo – migowy),
SKOGN ( sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Termin planowanego spotkania należy wskazać nie wcześniej niż 3 dni robocze liczone od daty wpływu wniosku do Szpitala.
Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie wyznaczonym lub uzgodnionym z wnioskodawcą. O fakcie tym wnioskodawca zostaje poinformowany.
W przypadku braku możliwości realizacji usługi w terminie wskazanym przez wnioskodawcę pracownik Szpitala zawiadomi o tym fakcie wskazaną osobę, jednocześnie proponując nowy termin realizacji usługi lub wskazując inną formę.

INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

(dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy)

 

 

 

Informujemy Cię, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy przetwarza Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych:

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91 39-200 Dębica

II. Inspektor Ochrony Danych

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych, możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 14 6704312 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania:

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZOZ w Dębicy, czyli realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.

2004 Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Imię i nazwisko, Nr dowodu tożsamości, Nr PESEL, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, dane o poradach lekarskich, dane o hospitalizacjach, dane o badaniach diagnostycznych wraz z wynikami i inne informacje o stanie zdrowia niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

- pracownikom ZOZ i innym osobom wykonującym badania lub inne świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz ZOZ w Dębicy na podstawie imiennych upoważnień,

- podmioty uprawnione do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów (NFZ, ZUS, Policja, Prokuratura, Sąd, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa).

- podmioty zajmujące się serwisowaniem systemów informatycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, dla potrzeb realizacji umów serwisowych, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów, na podstawie indywidualnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

- Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej określony przez właściwe przepisy prawa,

- W wypadku umów serwisowych przez czas niezbędny do realizacji konkretnej czynności wynikającej z rodzaju awarii i umowy serwisowej.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym.

IX. Zautomatyzowane przetwarzanie - profilowanie:

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu analizowania lub prognozowania Twoich osobistych preferencji, zachowań i postaw.

 

 

 

INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

(w związku z przebywaniem na terenie objętym monitoringiem wizyjnym)

 

 

Informujemy Cię, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy przetwarza Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych:

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91 39-200 Dębica

II. Inspektor Ochrony Danych

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych, możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 14 6704312 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania:

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZOZ w Dębicy, czyli zapewnienia bezpieczeństwa jego pacjentom, osobom odwiedzającym oraz pracownikom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Wizerunek - obraz z kamer monitoringu bez dźwięku

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

- podmiotom uprawnionym do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Przez okres 21 dni lub w szczególnych przypadkach przez czas określony przez właściwe przepisy prawa.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym.

IX. Zautomatyzowane przetwarzanie - profilowanie:

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu analizowania lub prognozowania Twoich osobistych preferencji, zachowań i postaw.

 

 Deklaracja dostępności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

  • Data publikacji strony internetowej: 2002-01-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • Adres: ul Krakowska 91, 39-200 Dębica
  • Telefon:  14-680 82 24

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
  • Adres: ul Krakowska 91, 39-200 Dębica
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
  • Telefon: :  14-680 82 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność cyfrowa

Serwis zoz-debica.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis www.zoz-debica.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy składa się z siedmiu obiektów w których prowadzi swoją podstawową działalność.
Główna siedziba Zespołu Opieki Zdrowotnej mieści się przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica. Zespół obiektów to trzy budynki tj. budynek główny szpitala, budynek Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz Oddziału Okulistycznego oraz budynek Pracowni Anatomopatologicznej. Na terenie Szpitala znajduję się ogólnodostępny parking,  a przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, rodziców  z dziećmi. Znajdują się one przed wejściem od ul. Krakowskiej jak również przed wejściem od strony parku szpitalnego. Wejścia do obiektów są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rampy podjazdowe do budynku głównego znajdują się od strony  ul. Krakowskiej i od parku szpitalnego. W budynku głównym znajdują się windy. Pozostałe budynki są parterowe. W budynkach tych przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier. W obiektach znajdują się ubikacje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

ZOZ w Dębicy Szpital Powiatowy Oddziały Psychiatryczne Straszęcin 295, 39-218 Straszęcin. Na terenie Szpitala znajduję się ogólnodostępny parking, a przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do obiektu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rampa podjazdowa do budynku znajdują się od strony wejścia. W budynku głównym znajduje się winda. W budynku przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier. W obiekcie znajdują się ubikacje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Przychodnia Rejonowa Nr 1 ul. Cmentarna 54, 39-200 Dębica. Przed Przychodnią znajduję się ogólnodostępny parking, a przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do obiektu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rampa podjazdowa do budynku znajdują się od strony wejścia.        W budynku brak windy. Pacjenci z niepełnosprawnością przyjmowani są w gabinecie na parterze. W budynku poziome przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier.

Przychodnia Rejonowa Nr 5 ul. Szkolna 4, 39-200 Dębica. Przed Przychodnią znajduję się ogólnodostępny parking a przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do obiektu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rampa podjazdowa do budynku znajdują się od strony wejścia. Budynek parterowy. W budynku poziome przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier.    W obiekcie znajdują się ubikacje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony {adres twojej witryny}.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

ZOZ Dębica 2022© All Rights Reserved.